Algemene voorwaarden JP Stables

Artikel 1. Definities

1.1 JP Stables: JP Stables, gevestigd te Aalsmeer onder KvK nr. 24369719.

1.2 Klant: degene met wie JP Stables een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: JP Stables en klant samen.

1.4 Klant: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en een Klant waarop JP Stables deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met JP Stables, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien de Klant, op grond van de Overeenkomst, de Accommodatie laat betreden door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de Klant volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de Klant heeft op grond van de Overeenkomst, conform deze Algemene Voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de Overeenkomst.

2.4 Bij het aangaan van de Overeenkomst met een Klant worden deze Algemene Voorwaarden door JP Stables aan die Klant ter hand gesteld en worden deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door die Klant aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de Overeenkomst.

2.5 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Aard van de overeenkomst

3.1 De eigenaar zal het paard bij JP Stables zetten.

3.2 JP Stables stelt stalling, weidegang/paddock en verzorging aan de klant ter beschikking.

3.3 De verzorging van het paard omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het paard, het schoonhouden van de stal, paddock en weides, eventuele (revalidatie) training en dagelijks toezicht.

3.4 Klant stalt het paard voor eigen risico bij JP Stables. JP Stables kan dan ook nooit of te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke toegebrachte of ontstane schade/verwondingen aan en/of door het paard.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen JP Stables en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk een schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De overeenkomst gaat in op het moment dat het paard door de klant op het terrein JP Stables wordt gebracht.

4.3 Tenzij anders overeengekomen eindigt de overeenkomst op de dag waarop het paard wordt opgehaald en wel op het moment dat het paard het terrein van JP Stables verlaat.

 

Artikel 5. Paardenwelzijn

5.1 Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door of namens JP Stables.

5.2 Alle aanwijzingen door of namens JP Stables over paardenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De Klant en/of derde die de Accommodatie betreedt en/of deelneemt aan instructie, clinics, evenementen of anderszins onder begeleiding van JP Stables, een paard in behandeling bij JP Satbles berijdt en/of begeleidt en/of africht, dan wel op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de Overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van de overeenkomst, voor

rekening van de Klant komen.

EUP1: 1480011360.1 3

6.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen

op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid, ziektekosten, ongevallen,

brand, diefstal, schade of verlies van eigendommen.

6.3 JP Stables en de medewerkers van JP Stables zijn niet aansprakelijk voor

verlies, brand, diefstal of enige andere wijze van goederen die aan de Klant toebehoren en op de Accommodatie aanwezig zijn.

6.4 De Klant vrijwaart JP Stables en de medewerkers van JP Stables uitdrukkelijk voor elke aanspraak van derden als gevolg van het gedrag van een paard als hiervoor onder 6.1 bedoeld alsmede voor de situaties als hiervoor onder 6.3 bedoeld.

6.5 Indien JP Stables aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JP Stables te verstrekken uitkering; en voor zover de schade niet door een verzekering wordt gedekt tot maximaal het factuurbedrag, dan wel dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.6 JP Stables is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JP Stables of de medewerkers van JP Stables.

 

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1 De prijzen voor diensten worden jaarlijks vastgesteld.

7.2 JP Stables heeft het recht de tarieven te verhogen en de tarievenlijst aan te passen. De klant heeft, indien niet akkoord met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de bijbehorende opzegtermijn.

7.3 Wijzigingen van het BTW- tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.

7.4 De betaling gaat per factuur en dient binnen 7 dagen te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

7.5 Alle prijzen die JP Stables hanteert zijn in euro’s.

7.6 JP Stables behoudt zich het recht voor om het paard niet af te geven aan de eigenaar totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.

 

Artikel 8. Faciliteiten

8.1 Gebruik maken van de faciliteiten gebeurt volledig op eigen risico. JP Stables is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het gebruik van onze faciliteiten.

8.2 Het meenemen van uw hond is niet toegestaan.

Artikel 9. Vakantiestalling

9.1 JP Stables heeft paardenboxen/paddocks ter beschikking voor vakantiestalling.

9.2 In vakantiestalling is het volgende inbegrepen:

  • onbeperkt ruwvoer
  • 2x per dag krachtvoer
  • uitloopstallen met ruime paddock
  • 20×60 binnenbak
  • Spuitplaatsen met warm water
  • Solarium
  • Aquatraining
  • Weidegang
  • verschillende combinaties met rijden, longeren en aquatraining

9.3 In de vakantiestalling is niet inbegrepen:

– vaccinaties, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf met de Wederpartij is overeengekomen;

– de levering wormkuren en mestonderzoek;

– de hoefsmid, tenzij dit onderdeel uitmaakt van het Trainingsplan of tenzij dit uitdrukkelijk vooraf met de Klant is overeengekomen.

9.4 De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf met de Klant is overeengekomen.

9.5 De Klant is verplicht het paardenpaspoort af te geven aan JP Stables.

9.6 Alle paarden gestald bij JP Stables moeten ingeënt zijn tegen influenza en tetanus. Indien de vaccinaties tegen influenza en tetanus verlopen tijdens het verblijf in in een paardenbox van JP Stables, zal de Klant tijdig voor hernieuwde vaccinatie dienen zorg te dragen. Indien de Klant niet tijdig voor hernieuwde vaccinatie zorgdraagt, is JP Stables bevoegd de betreffende vaccinatie door een dierenarts van zijn keuze te laten toedienen en de

daaraan verbonden kosten door te belasten aan de Klant.

9.7 Indien een paard van een Klant dat is gestald bij JP Stables acuut een medische ingreep moet ondergaan en JP Stables niet binnen een redelijke termijn contact heeft kunnen krijgen met de Klant, is JP Stables bevoegd om het betreffende paard door een dierenarts van zijn keuze te laten behandelen en de daaraan verbonden kosten door te belasten aan de Klant.

 

Artikel 10. Evenement

10.1 Indien JP Stables een Evenement organiseert, neemt de Klant daar aan voor eigen risico deel.

10.2 Deelname aan een door of namens JP Stables georganiseerd Evenement kan slechts geschieden na schriftelijke aanmelding bij JP Stables en nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan aan JP Stables.

10.3 Indien een Klant zich heeft ingeschreven voor een Evenement en de daarvoor verschuldigde vergoeding heeft voldaan en dit Evenement wenst te annuleren, heeft de Klant slechts recht op restitutie van de betaalde vergoeding indien de afmelding uiterlijk twee weken voor de datum van het Evenement is ontvangen.

10.4 Indien het Evenement door JP Stables wordt verplaatst, heeft de Klant in beginsel geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 

11.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JP Stables geen in- vloed kan uitoefenen, doch waardoor JP Stables niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JP Stables worden daaronder begrepen.

11.3 JP Stables heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JP Stables zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

11.5 Voor zover JP Stables ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JP Stables gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 JP Stables heeft de verplichting om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie.

12.2 JP Stables heeft daartoe een privacyverklaring opgesteld, deze is op de website van JP Stables geplaatst.

 

 

Artikel 13. Extra

13.1 JP Stables heeft het recht een paarden/of klant te weigeren zonder opgaaf van reden.

13.2 JP Stables kan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verwondingen van het paard tijdens zijn/haar verblijf.

 

 

 Laatst gewijzigd: 11 juni 2020